Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu kısaca CEBA Basın Yayın olarak tanımlanan CEBA Basın Yayın Tanıtım Danışmanlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres Göztepe Mahallesi 82 Sokak. No 19, Daire 20 35290-Konak/İZMİR) Web sitesi: https://kazete.com.tr/ , E-mail: ceba@kazete.com.tr) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra “Tebliğ” olarak belirtilecektir.) uyarınca müşterilerimizin kurumumuz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir. KVKK madde 10; “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” KANUNDA YER ALAN TEMEL TANIMLAR Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu, Göztepe Mahallesi 82 Sokak. No 19, Daire 20 35290-Konak/İZMİR adresinde mukim CEBA Basın Yayın şirketidir. Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder. MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER Kurumumuzca, müşterilere ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır: a. Kimlik Verileri Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, T.C kimlik no, cinsiyet, medeni hal, nüfus cüzdan seri-sıra no, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi. b. İletişim Verileri Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi). c. Finansal Veriler Banka IBAN numarası, ücret ve detayları, borç bilgileri. d. Görsel ve İşitsel Veriler Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları. e. Diğer Veriler Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, alışveriş geçmişi bilgileri, ip adres bilgileri, internet sitesi giriş - çıkış kayıtları, el yazı ve imza, talep-şikayet bilgileri. CEBA BASIN YAYIN LTD.ŞTİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak müşterilerin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir: Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumumuz ile ilişkisi olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi, Hizmet şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması, Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi Organizasyon ve etkinlik yönetimi Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Fiziksel mekân güvenliğinin temini KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır. KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir. CEBA Basın Yayın Şirketinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Müşterilerin kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tedarikçilerle, hissedarlarla, yetkili satıcılarla, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (denetim, etkinlik ve organizasyon, hukuk vb. konularda), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI İlgili kişi, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. BAŞURU HAKKININ İSTİSNALARI KVKK’nın 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMU İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin başvurularını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilecektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince: https://kazete.com.tr/ adresindeki formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir. Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. BAŞVURU NASIL YAPILACAK? 1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Adres Göztepe Mahallesi 82 Sokak. No 19, Daire 20 35290-Konak/İZMİR, ,Zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır. 2. Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru CEBA Basın Yayın LTD. ŞTİ. sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle ceba@skazete.com.tr E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır. 4.Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde CEBA Basın Yayın LTD. Şirketinde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle ceba@kazete.com.tr e-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır. Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde yanıt, başvuru sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan istemin kabul edilmesi halinde CEBA Basın Yayın tarafından gecikmeksizin gereği yapılacaktır. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ MD. 7 ÜCRET: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir. Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.