Özel hastaneler yönetmeliği değişti

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi


Buna göre, “hastanenin bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması” başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında, bu yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar, eksikliği tespit edilen birime münhasır olmak üzere, özel hastanenin faaliyeti ilgili Valilikçe geçici olarak durdurulabilecek.

Özel hastanenin devri ile ilgili olarak yapılan değişiklikle de taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya müdürlük onaylı sureti aranacak. Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibariyle geçerli olmak üzere imza yetkisine sahip kişilerin imza sirkülerinin yer aldığı belge ve ticaret sicil memurluğundan alınacak faaliyet belgesi; ilgili mevzuatına uygun olarak işletmenin devrine ilişkin devralan ve devreden şirketlerin yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği, devreden ve devralan tarafa ait dilekçeler ile birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde İl Sağlık Müdürlüklerine başvurulması zorunlu olacak.

Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti devreden sorumluluğunda devam edecek. Şayet devredenin sorumluluğunda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilecek.

Devir işleminin Bakanlıkça onaylanması halinde 15 iş günü içerisinde devralana ait belgeler ve devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmeler ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine iletilecek.

MUAYENEHANEYE MÜRACAAT EDEN HASTALAR

Ayrıca, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, Türkiye de hekimlik yapmanın yapmanın temel esaslarını belirleyen 1219 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilecekler. Kanuna uygunluk çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilecekler.

Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilecek. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenecek. Belirlenen uzman hekim kadroları, kadrolu uzman sayısı toplam yatak sayısının beşte ikisini geçmeyen özel hastaneler öncelikli olmak üzere ve toplam kadrolu uzman sayısının her bir dönemde yüzde 10 unu geçmeyecek sayıda verilebilecek. Bu kadrolar hastane hekim kadrosu olarak değerlendirilecek.

“Vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği” başlıklı eklenen maddeyle de Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşüyle vakıf üniversitelerinin, ilgili mevzuatı gereğince gerekli izinleri alması ve tıp fakültelerinin bulunduğu ildeki asgari 150 yataklı olması kaydıyla en fazla iki özel hastane ile işbirliği yapılması halinde, bu hastanelere planlamadan istisna olarak, üniversite anabilim dalı ve bilim dalı yapılanmasına uygun yeterli altyapının oluşturulması halinde uzmanlık dalı ilavesi ve sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerine olmak üzere, hastane toplam yatak sayısının yarısı oranına kadar ek kadro tahsis edilebilecek. Bu uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar kurdurulabilecek.

Özel hastaneye tahsis edilen bu kadrolar ve uzmanlık dalları ile tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, işbirliğinin sona ermesi halinde hastane hekim kadrosu ve faaliyet izin belgesinden düşülecek.

Vakıf üniversiteleri ve özel hastane işbirliği kapsamında ön izin alanlar, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlı olmak ve öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynı il içerisinde bu Yönetmeliğe uygun başka bir alana ön iznini taşıyabilecek.

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, İl Sağlık Müdürlüklerine süresi içerisinde başvurusunu yapamayanlar da dahil olmak üzere 2 Mayıs 2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun ilgili maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini İl Sağlık Müdürlüklerine sunmaları halinde kısmi zamanlı görev yaptığı özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilecekler. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlamayanların çalışma belgeleri iptal edilecek.

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme  ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yÖnetmelik, Resmi 
Gazete de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Daha önce 25 Mart 2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan  söz konusu yönetmelikteki, “görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak  atamalarda aranan şartlar” başlıklı özel dal hastanelerinin Baştabip kadrosuna  atanabilme ile ilgili maddesindeki “ilgili dal uzmanı olmak” ifadesi”, uzman  tabip olmak” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, yönetmeliğin “görev grupları arasında geçişlerle” ilgili  maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve  eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak  kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile  belirlenecek.

Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar,  unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere  atanabilecekler.

Öte yandan, 18 Nisan 1999 tarihinde bilgisayar işletmeni, veznedar, ambar  memuru, santral memuru, memur, daktilograf unvanlarında görev yapan ve aynı tarih  itibarıyla ortaokul mezunu olanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla Veri  Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilecekler.

Yorumlar:

Yorum Yaz