1000 kadın örgütünden '2020 Kadın Hakları Deklarasyonu'

Aralarında Türkiye'deki 300 kadın örgütünü temsilen Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun da yer aldığı 13 kadın ağı ve platformu, dünya çapında kadınların karşılaştığı ayrımcılık, şiddet, ekonomik zorluk ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için bir deklarasyon yayınladı.


2020 Kadın Hakları Deklarasyonu, Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun ev sahipliğinde 15 Ekim 2020'de gerçekleşen uluslararası toplantı sonucunda ortaya çıktı. 

Toplantıda katılımcılar, sağcı grupların ve hükümetlerin, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılarını ele aldı. Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 15 ülkeden 170 kadını bir araya getiren bu toplantı, farklı ülkelerde İstanbul Sözleşmesi'ne karşı öne sürülen argümanların benzerlik gösterdiğini ve bu argümanların kadın düşmanı, homofobik ve transfobik ataerkil ideolojilerden kaynaklandığını doğruladı.

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu, kadınların insan hakları ihlallerinin birbiriyle ilişkili nedenlerine dikkat çekerek, bu ihlallerin neoliberal politikalar, yükselen otoriterlik, iklim değişikliği, militarizm ve mevcut COVID-19 salgını nedeniyle ağırlaştığını vurguluyor. 

Deklarasyon, her ülkenin siyasi kurumlarının ve uluslararası kuruluşların, kadınların insan haklarını hayata geçirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmesini talep ediyor.

Dünya liderlerinin dikkatini çekmek amacıyla yayımlanan sayıları bini aşkın kadın kuruluşunun içinde yer aldığı kadın ağları ve platformlarının ortak imzasını taşıyan deklarasyon ile kadınların daralan demokratik alana rağmen, ataerkil şiddet, yanlış bilgilendirme ve eril söylemlere ve zor kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı koyma ve ulusötesi dayanışmayı sürdürerek eşit, adil ve barışçıl bir dünya kurulmasındaki kararlıllıklarını basına ve kamuoyuna duyurmayı amaçladıkları ifade edildi.

DEKLARASYONUN TAM METNİ

Derin bir endişe ile gözlemliyoruz:

Ataerkil yapılar, neoliberal politikalar, otoriter yönetimler, militarizm ve savaşlar uzun zamandan beri kadınların ve kız çocuklarının haklarını ihlal etmekte ve yaşamlarını tehlikeye atmaktadır;

Derinleşen yoksulluk, ekonomik eşitsizlik, iklim değişikliği ve içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını durumu daha da ağırlaştırmış; farklı sınıf, ırk, etnik köken ve milletten kadınların değişik şekillerde ve ölçülerde yıpranmasına neden olmuştur;

Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddet; birbirinden çok farklı siyasi görüş, dini inanç ve kültüre bağlı birçok hükümet ve grupların söylem ve eylemlerinde öne çıkmaktadır;
Bu devlet ve devlet dışı aktörler; diğer farklılıklarına rağmen, kadın düşmanlığı, homofobi ve transfobi içeren aynı ataerkil ideolojide birleşmektedirler.

Israrla talep ediyoruz:

Tüm devlet kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kurumları; insan haklarının temeli olan, insan onurunda eşitlik ilkesine göre hareket etmeli;

Tüm hükümetler; kadın örgütleri ile iş birliği içinde ve yeterli kaynaklara sahip ve ciddi uygulanan politikalarla, kadınların ve kız çocuklarının ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, cinsel, ve üreme haklarını güvence altına almalı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalı;

Tüm hükümetler; küresel krizleri yönetmek, her yerde insan haklarını gerçekleştirmek ve güvence altına almak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için uluslararası iş birliği ve çok taraflılık ilkesi ile hareket etmeli;

Tüm parlamentolar; yasa yapma işlevlerini yerine getirirken, ayrımcı yasaları toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan yasalarla değiştirmeli ve denetleme yetkilerini kullanarak hükümetleri sorumlu tutmalı;

Yerel, ulusal ve küresel medya; olumsuz tiplemeleri bırakarak, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve kadın hakları ihlallerinin kamusal ve sivil faillerini ortaya çıkarmalı, ihmali olan kurumları sorumlu tutmalı;

Tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar; etkin yönlendirme, izleme ve takip mekanizmaları ile ve taviz vermeksizin, kadın ve kız çocuklarının haklarının gerçekleşmesine, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın sona ermesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güvence altına alınmasına yardımcı olmalı;

İstanbul Sözleşmesi, Pekin Eylem Platformu, CEDAW ve Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, tüm insan hakları belgeleri; haklarında yanlış bilgilendirmelere karşı savunulmalı, bütün devletlerce onaylanmalı ve bütünüyle, eksiksiz uygulanmalı.
Ve herkese ilan ediyoruz:

Her zaman olduğumuzdan daha kararlıyız;

Demokratik alanlar daralmakla birlikle, biz; ataerkil şiddete, yanlış bilgilendirmelere, eril söylemlere ve kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılara karşı koymaya devam edeceğiz;
Eşitlik, adalet ve barış içinde yaşayacağımız dünyayı kurmak için, kız kardeşlik ve ulusötesi dayanışma içinde hep beraber çalışacağız.

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu’nu imzalayan örgütler:

 • Bulgaristan Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Vakfı, Bulgaristan
 • Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Türkiye  
 • Eşitlik ve Kürtaj Hakkı İçin Büyük Koalisyon, Polonya 
 • Hırvatistan Kadın Ağı, Hırvatistan
 • İnsan Hakları Savunucuları, Amerika Birleşik Devletleri
 • Kadın Dayanışma ve Bilgi Merkezi (NPO), Estonya
 • Kadın Hakları Merkezi, Polonya
 • Kadın Haklarını Geliştirme Derneği (DOMINE), Hırvatistan
 • Uluslararası Barış ve Özgürlük İçin Kadın Birliği (WILPF) 
 • Macaristan Kadın Lobisi, Macaristan
 • Şiddete Karşı Avrupa Kadın Ağı (WAVE) 
 • Ukraynalı Kadın Avukatlar Derneği (JURFEM), Ukrayna
 • Avrupa Kadın Lobisi - EWL (Destekçi)
(KAZETE)

Yorumlar:

Yorum Yaz