Hükümet kurmak için son gün: 23 Ağustos

23 Ağustos'a kadar hükümet kurulamaz ise Erken seçim kaçınılmaz


 
 
Başkanlık Divanı seçimi sonrası hükümetin 23 Ağustos'a kadar kurulamaması halinde, Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek.
 
Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'nde (TBMM) Baş­kan­lık Di­va­nı oluş­tu­rul­ma­sı­nın ar­dın­dan hü­kü­met ku­ru­la­bil­me­si için 23 Ağus­tos'a ka­dar sü­re bu­lu­nu­yor. TBMM Baş­kan­lık Di­va­nı 9 Tem­muz'da be­lir­len­miş­ti. Ana­ya­sa'nın 116. mad­de­si ge­re­ği, ye­ni se­çi­len TBMM'de Baş­kan­lık Di­va­nı se­çi­min­den son­ra 45 gün için­de hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu sü­re­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu'nun ku­ru­la­ma­ma­sı du­ru­mun­da Cum­hur­baş­ka­nı, TBMM Baş­ka­nı'na da­nı­şa­rak se­çim­le­rin ye­ni­len­me­si­ne ka­rar ve­re­bi­le­cek. Ye­ni­le­me ka­ra­rı Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­la­na­cak ve se­çim sü­re­ci­ne gi­ri­le­cek.
 
YA­SAL SÜ­REÇ İŞ­LE­Yİ­Şİ
 
Ana­ya­sa'nın 77. mad­de­si­ne gö­re, TBMM se­çim­le­ri 4 yıl­da bir ya­pı­lı­yor. Mec­lis, bu sü­re dol­ma­dan se­çi­min ye­ni­len­me­si ka­ra­rı ala­bi­li­yor. Ana­ya­sa'da be­lir­ti­len şart­lar al­tın­da Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek ka­ra­ra gö­re de se­çim­ler ye­ni­le­ne­bi­li­yor.
 
Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi Ka­nu­nu'nun 8. mad­de­si­ne gö­re de se­çim dö­ne­mi bit­me­den ön­ce se­çi­min ye­ni­len­me­si­ne TBMM ve­ya Cum­hur­baş­ka­nın­ca ka­rar ve­ril­me­si ha­lin­de, du­rum Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan 48 sa­at için­de ilan edi­li­yor. Ye­ni­le­me ka­ra­rı TBMM ta­ra­fın­dan ve­ril­miş­se, Mec­lis, se­çi­min ya­pı­la­ca­ğı ta­ri­hi de be­lir­li­yor.
 
EN GEÇ KASIM SONU SEÇİM
 
Ye­ni­le­me ka­ra­rı­nın Cum­hur­baş­ka­nın­ca ve­ril­me­si ha­lin­de ise bu ka­ra­rın alın­dı­ğı gün­den son­ra ge­len 90'ın­cı gü­nü ta­kip eden ilk pa­zar gü­nü se­çim ya­pı­lı­yor.Ye­ni­len­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si ha­lin­de, mil­let­ve­ki­li se­çi­mi­nin ka­sım ayı­nın son­la­rı­na doğ­ru ya­pıl­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor.

Yorumlar:

Yorum Yaz