Türkiye'de feminizm tüm evreleriyle kitaplaştı

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce yayınları dizinin onuncu cildi Feminizme ayrıldı. Feminist düşüncenin farklı kollarının karmaşık bir etkileşim içinde birbirinden beslendiğini de gösteren, geniş bir deltanın haritası.


İletişim Yayınları'nda çıkan Feminizm  kitabının sunumunda özetle şu ifadelere yer veriliyor.

"On yıllarca küçümseme sözü olarak kullanılan feminizm, 21. yüzyılda Türkiye’de son derece canlı bir akım olarak kendini gösterdi. Elinizdeki cilt, feminizmin yüz yılı aşan tarihsel seyri içindeki değişimlerin, belli başlı tartışmaların, öncülerin, sözcülerin, yazarların bir envanterini sunuyor. Genç Osmanlı döneminin Müslüman ve gayrimüslim öncüleri… Kemalizmin kadın hakları söylemi… Solun feminizmle uzun imtihanı… Liberal bakışlar… Muhafazakâr ideolojide kadın görüşü… Magazin dergilerinde “popüler feminizm”… İslami feminizm tartışmaları… Kürt kadın hareketi…

Feminist düşünce ve harekete eşik atlatan dergiler ve tartışmalar: Ataerkillik, emek ve iktisat, beden ve cinsellik, şiddet, aile… Siyasete katılım mücadelesi… Edebiyatta, akademide, yayıncılıkta feminizmin etkileri…

Feminist düşüncenin farklı kollarının karmaşık bir etkileşim içinde birbirinden beslendiğini de gösteren, geniş bir deltanın haritası."
Feryal Saygılıgil ve Nacide Berber'in yayına hazırladığı Feminizm  kitabı yaklaşık 860 sayfadan oluşuyor.  

Kitapta yer alan dikkate çeken bazı bölüm ve başlıklar şöyle;

Feminist Politikadan Tarih Yazıcılığına, Osmanlı Ermeni Feminizmi, Son Osmanlı Döneminde Rum Milletinde
Kadın Haklarıyla İlgili Görüşler,  Müslüman Osmanlı Kadınları ve Feminizm, Ortadoğu Kadın Hareketleri, Dergicilik Üzerinden, Yeni Feminizmin Doğuşu, Türkiye’de Maddeci Feminizme Bir Bakış, Öz(n)el ve Kamusalın Kesişiminde: Hayatlar Değiştiren Duygu Asena, 1980 Sonrası Kadın Hareketi ve Kurumsallaşma, 2000’lerde Feminizm: Türkiye’de Feminist Hareketler ve Dijital Aktivizm 
Aile İçinde Feminizm: 2000’ler Televizyonunun Kadın ve Aile Formatları, Türkiye’de İslâmi Feminizm Tartışmaları ,Türkiye’de İslâmcı Kadın Hareketi, Paravanın Arkasından Çıkıp Mekânı Dönüştürmek: Kadınlar Camilerde, “Rıza”dan İtiraza: Alevi Kadınlar 
Türkiye Kürt Kadın Hareketi Tarihi ve Feminist Hareketle İlişkiler,  Feminizm, Sosyal Bilimler ve Mitoloji Tartışmaları Ekseninde Jineoloji, Kemalist Feminizm: Kadın Hareketi Tarihinin Göz Ardı Edilmiş “Bariz Gerçeği”, Muhafazakâr Kadınların Tahayyülünde “Kadın(lık)”: Analık, Aile ve Eşit(siz)lik Üzerine, Feminizm ve Sol: Türkiye’de 1970’lerde “Kadın Sorunu”, Feminizm ve Sendikalar, Yasal Eşitlikçi Siyasal Hak Talepleri Ekseninde Türkiye’de Liberal Feminizmin Serencamı, Çevre Mücadelelerine Kadınların Gözünden Bakmak: “Ölmek İstemiyoruz!”, Türkiye’de Üreme Sağlığı ve Kürtaj Tartışmaları,  Beden Tartışmaları: Geç Osmanlı Dönemi’nden Türkiye’ye Kürtaj ve Feminizm, 1980’lerden Günümüze Türkiye’de Feminizm ve Cinsellik, Akademide ve Kamuda
Kadınlara Yönelik Şiddete Yaklaşım,  Feminist Hareket ve Erkek Şiddetiyle Mücadele, “Kadının Beyanı Esastır”: 2000’lerde Yakınların ve Yakın Çevrenin Cinsel Tacizi ve Erkek Şiddetiyle Feminist Mücadele, Kadınsı Politikanın Zamanı: İktidar-dürtüsü ve Feminizm . Feminist Kavramlar, Tartışmalar: Farklılıklarımızı Düşünmek, Feminizmin “Dalgalar”ı, Kızkardeşliğin Feminist Dalgalarda Çalkantılı Yolculuğu, Feminizm ve Aile Tartışmaları: Teori-Politika-Pratik İlişkisi ve Çelişkileri,  Feminizm, Annelik ve Çetrefilli Halleri, Dünden Bugüne “Nafile Biraderlik Sözleşmesi”, Türkiye’de Yerleşik İktisada Alternatif Bir Yaklaşım: Feminist İktisat , Karşılıksız Ev İçi Emek: Teorik ve Politik Tartışmaların İzini Sürmek, Siyasi Partiler ve Feminizm: Programlar, Aktörler,, Türkiye’de Yerel Siyaset ve Feminizm: Türkiye’de Akademi-Feminizm İlişkisi: Kavramsal Tartışmalar, Tarihsel-Politik Dinamikler, Kesişimsel Feminist Siyaset İçin Potansiyel Bir Alan: Eğitim , Türkiye’de Feminist Yayıncılık Üzerine Türkiye’de Feminizmin Çeviri Kokan Tarihi, Edebiyatta Feminist Söz: Akıldan Kalbe Yazmak, Erken Cumhuriyet Dönemi Romanında Feminist Söz, Nezihe Meriç’ten Tezer Özlü’ye: 1960-1980’li Yıllar Edebiyatında Kadın, 1990 Sonrası Türkçe Edebiyatta Kadın İmgeleri:
“Özgür Kızlar”, Deli ve Yazar Kadınlar,  Dil Yarası, Göz Bağı: Sanatta Feminist Müdahaleler" (kazete.com.tr)

Yorumlar:

Yorum Yaz