“Çocuğun yok, andımız için dava açamazsın”

 

İlkokullarda yıllardır okutulan “andımız”ın, yapılan yasal düzenlemeyle kaldırılmasına karşı Yargıtay üyesinin açtığı dava Danıştay'ca "çocuğunuz yok, açamazsın" denilerek reddedildi

02.06.2016
Yazı Boyutu:  
Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Ali Suat Ertosun, İlkokullarda okutulan “Andımız” ın yeniden okutulmasını sağlayacak düzenleme yapılması için dava açtı. Ancak 8. Daire, “İlköğretim çağında çocuğunuz yok. Bu nedenle dava açamazsınız” gerekçesiyle reddetti.İlkokullarda yıllardır okutulan “andımız” ın, yapılan yasal düzenlemeyle kaldırılmasına karşı “Devlet Üstün Hizmet Madalyalı” Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Ali Suat Ertosun, yönetmeliğin iptali için Danıştay'a açtığı dava “senin ilkokul çağında çocuğun yok. Bu nedenle dava açamazsın” denilip başvurusu reddedildi. Ertosun'un karara itirazı İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda ele alındı. Bir oy farkla “andımızın” okullara dönüşü gerçekleşmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “andımızı” kaldırmasının peşini bırakmayan, “ben de, çocuklarım da andımızı söyleyerek büyüdük” diyen Ali Suat Ertosun'un, Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine yapılan itirazı değerlendirildi. Danıştay Tetkik Hakimi “Öğrenci Andı”nın Anayasa ve kanunlara aykırı olmadığı ve bu yöndeki düzenlemeyi kaldıran yönetmelik hükmünün iptali gerektiği iddiasıyla açılan davada, davacının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak davanın esastan görülmesi için yeterli menfaate sahip olduğunu, bu nedenle Danıştay Sekizinci Dairesi'nin kararının bozulması gerektiğini belirtti.

“IRKIN DEĞİL, MİLLETİN ADIDIR”

Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nda dosya yeniden ele alındı ve şu karara varıldı: “Davacı Ali Suat Ertosun'un, davaya konu ettiği Yönetmelik hükmü ile arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabulüne olanak bulunmadığı ve davacı tarafından ilköğretim çağında çocuğu olup, velayeten dava açtığı hususunun da ileri sürülmediği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünde reddine karar verilmiştir.”
Dava Daireleri Kurulu Başkanı Namık Kemal Ergani, üyeler Nüket Yoklamacıoğlu,   İbrahim Berberoğlu, Nurben Ömerbaş, Ali İhsan Şahin, Turgay Tuncay Varlı ve Bilge Apaydın, çocuğu olmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesine karşı çıktı. “Karşı oy” gerekçelerinde şunları yazdılar:  “Öğrenci andı, Anayasa ve Yasa maddelerine aykırı değildir. Her ne kadar davacı tarafından, öğrenci andının bir ırkı esas aldığı, zorla okutulduğu iddialarına yer verilmiş ise de;    ‘Türk' kelimesinin bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adıdır.
Nitekim Anayasamızda bu hususun vurgulanması bakımından, ‘Türk Devletine  vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin herhangi bir ayırıma tabi tutulmaksızın Türk olduğu'nun belirtildiği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Çocukları milli olmaktan uzaklaştırıyor. Milli Eğitim Temel Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretim vermek zorunda olan ilköğretim kurumlarında Anayasal, yasal ilke ve kurallara aykırı bir yönü olmadığı yargı kararıyla da saptanmış olan Öğrenci Andı'nın kaldırılmasının üst hukuk normlarına aykırı olduğu ve ülkenin geleceği olan çocukların eğitimlerinin milli olmaktan uzaklaşacağı savlarıyla bu davanın açılabilmesi için Türk vatandaşı olmak yeterlidir. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesinin, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin temyizen incelenen kararın bozulması gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.”
(Saygı Öztürk/ SÖZCÜ)

Üye OlÜye Girişi