Ege'nin kadınları yeni Anayasa'ya karşı

 

10. Ege Kadın Buluşması'nın sonuç bildirgesi Ege illerinde eş zamanlı olarak açıklandı. Kadınlar, günümüz koşullarında yeni bir anayasayı gereksiz buluyor, şiddetin önlenmesinin devlet politikası haline getirilmesini talep ediyor.

9.06.2016
Yazı Boyutu:  

 * Egeli kadınların yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın sorunlarının çözümü için 6 başlıkta topladıkları 42 öneri ve talebi var

 *Yaşamın her alanında eşit görülmeyi isteyen kadınlar, Temel hak ve özgürlüklerin "genel ahlak", "milli güvenlik", "kamu düzeni", "genel sağlık" gibi soyut ve keyfi gerekçelerle sınırlandırılmasına karşı çıktılar.

10. Ege Kadın Buluşması'nda alınan tavsiye kararları; buluşmayı gerçekleştiren Komite tarafından 8 Haziran'da İzmir, Aydın ve Denizli’de bugün basın ziyaretleriyle eş zamanlı olarak kamuoyuna açıklandı.


Ege Kadın Buluşması Koordinatör Şengül Baysak ve sekretaryayı oluşturan kadın örgütlerinin temsilcileri, İzmir'de il basın ziyaretini Kazete'ye yaptı.  Çeşitli kadın örgütlerinden 20'ye yakın kadın temsilci ile birlikte Kazete Genel yayın yönetmeni Berrin Gürçay Dilekçi'yi ziyaret eden  Şengül Baysak'ın, açıkladığı sonuç bildirgesi, "Kadına yönelik şiddet", "Kadın istihdamı", "Kadın ve Siyaset", "Toplumsal cinsiyet eşitliği", "kadın ve anayasa", "Kadın ve medya" başlıkları altında toplanan kadınların 42 öneri ve talebini içeriyor:

kadınların çözüm bekledikleri sorunlar ve önerileri öyle


KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik aile içi şiddet il eylem planının  uygulanmasını takip etmek ve plana dahil olan emniyet yargı  ve sağlık  görevlerinin ve kadın STK nın toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinden geçirilmesi çalışmalarının takip edilmesi, izlenmesi, ve gerektiğinde iş  birliği yapılması,

Kadına yönelik şiddetin olumsuz etkilerini azaltmak için sağlık  ocaklarında her aileye atanan aile hekiminin  yanı sıra aile psikologunun da hizmete sokulması,

Mevcut cinsiyetçi eğitim öğretim müfredatının taranarak cinsiyetçi ögelerden arındırılması çalışmalarının takip edilmesi,

Kadına yönelik şiddetle ilgili uluslararası sözleşmeler  (CEDAW ve İstanbul  Sözleşmesi) ile ilgili kamu görevlileri ve  kadın  sivil  toplum örgütleri ne  yönelik farkındalık çalışmaları yapılması,

100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde kadın danışma merkezleri,  sığınma evi  açılması  konusunda yerel yönetimlere demokratik baskı yapılması ve kamuoyunda farkındalık  yaratılması ,

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadınların yanı sıra erkeklere de farkındalık  eğitimi verilmesi yerel ve merkezi yönetimin  izlenmesi, izleme  raporlarının kamuoyu ile paylaşılması  ve işbirliğinin  geliştirilmesi,

Kadına yönelik şiddet davalarının  takip edilerek haksız tahrik  ve  iyi  hal indirimlerinin uygulanmaması yönünde demokratik baskı oluşturulması,

Çocuk istismarı ve ensest konusunu  gündemde tutmak ve farkındalık yaratmak için  bölgede çalışmalar başlatılması,


Sonuç bildirisi eş zamanlı olarak Aydın'da da açıklandı

KADIN İSTİHDAMI

Ege bölgesinde kadın istihdamına ve kadının güçlendirilmesine yönelik  eğitim ve politikaların desteklenmesi,  var olan politikaların uygulanıp uygulanmadığının  takip edilmesi ve cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla yeniden gözden geçirilmesi.

Kadın istihdamını destekleyici politikalar üretilmesi ,  (nitelikli işgücü için meslek ve girişimcilik eğitimleri,  kadının insan  hakları  eğitimi , özel teşvikler , vergi indirimleri vb. güçlendirme programları)

Kendi hesabına çalışan, ücretsiz aile işçisi kadınların sosyal güvenliğinin sağlanması temel bir hak olmalı.

İş ve aile yaşamını uzlaştırma politikalarının  oluşturulması,(çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili  yasal  düzenlemeler yapılması)

 Ev içi işlerin eşit paylaşımını destekleyen  politikaların hayata geçilmesi

 Örn. Süt izninin ebeveynin  iznine  çevrilerek hem kadına hem de erkeğe  eşit sürelerde izin  verilmesi

Tüm işyerlerindeki  kreş  açma kriterlerinin kadın çalışan  sayısına göre değil, toplam  işçi sayısına göre düzenlenmesi, semtlerde 7/24  çalışan  çocuk kreşlerinin açılması,

Kreş açma  kriterine  ulaşamayan  işyerlerinin semtlerde açılan 7/24 çalışan  kreşlere, çalıştırdığı işçi sayısı ile orantılı  işveren  payı  ödemesi.

Hasta-yaşlı-engelli- çocuk bakım  hizmetlerinin yerel ve merkezi yönetimlerce yerine getirilmesi ve bu hizmetlere yönelik bütçe payının artırılması.

Kadın İstihdamına  yönelik  girişimlerin hükümet ve yerel yönetimler tarafından desteklenmesi, (kadın kooperatifler, Küçük ve orta ölçekli girişimler)

Kadının örgütsel söz, yetki ve karar mekanizmalarında yer alması,(sendikalar, vakıflar, dernekler , siyasi partiler, TBMM)

Kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulanabilir politikaların yaşama geçirilmesi için , Yerel Yönetimler,  KOSGEP, İŞKUR,  Üniversite , meslek  odaları halk  eğitim  merkezleri, Hükümet yetkilileri, Bakanlıklar ile işbirliğinin sağlanması, 


Denizli'de de kadınlar sonuç bildirgesini  İzmir ve Aydın'la  eş zamanlı olarak açıkladılar

KADIN VE SİYASET

Öncelikle kadın muhtar adaylarının arttırılması ile ilgili çalışmalar yapılması,

Ege Kadın  Buluşması içinde  “Kadın ve Siyaset çalışma Grubu” nun  kurulması ve  yılda en az iki kez toplanması, yapılan çalışmaların Ege Kadın Buluşmasının e.mail ve facebook grubunda yayınlanarak  bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması,

Kadına yönelik siyasi şiddet ve medya izleme raporlarının  hazırlanarak  kamuoyu ile  paylaşılması,

İllerde  Üniversiteler ve Kent Konseyleri kadın meclisleri ve kadın STK işbirliğinde  “Kadın Siyaset Akademi” lerinin açılması ,

Tüm  seçimlerde kota yerine paritenin  savunulması ve 1. sırada kadın olmak üzere fermuar sisteminin hayata geçirilmesi  için çalışılması,


Ege Kadın Buluşması'nın sonuç bildirgesi Manisa'da Hanife Lekesiz tarafından okunsu

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Her ilde kadın STK temsilcilerinden “ Toplumsal cinsiyet eşitliği izleme komitesi” oluşturulması bu komite ile yerel, merkezi, kamu ve özel kurumlarda “ toplumsal cinsiyet eşitliği  karnesi” düzenlenmesi ve komu oyu ile paylaşılması,

Toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerine uyan   kamu ve özel kurumlara "Kadın Dostu" belgesinin verilmesi,

Örgün eğitim dışında kalmış kadınlara yönelik  yaygın eğitimler verilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile   işbirliği yapılması,

Kadınların  çalışma yerlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması, vardiyalı sistemde servis ve güvenliğin sağlanması,

Siyasi parti kadın kollarının kapatılıp, partilerde bir kol faaliyetinden çok il ve ilçelerin merkez örgütlenmelerinde eşitlikçi bir anlayışla siyaset yapmalarının sağlanması,

KADIN  VE ANAYASA

Öncelikle günümüz  koşulları  yeni bir anayasa yapılması için uygun değildir. Fakat mevcut anayasada düzeltilmesi gereken  maddeler vardır.

Kadına Yönelik pozitif ayrımcılık pozitif yükümlülükler şeklinde değiştirilmeli ve  yaşamın her alanında uygulanmasının sağlanması,

Kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasını fiilen gerçekleştirecek  düzenlemelerin yapılması,

Kadınların önündeki mevcut engellerin kaldırılarak hayatın tüm alanında gerçek bir fırsat ve uygulama eşitliğinın yaratılması;

Atamayla ve seçimle oluşan tüm karar organlarında kadınların eşit temsil ve katılımının sağlanarak  hukuksal ve kurumsal tüm geçici özel önlemlerin alınması  ,

Ev kadınları dahil tüm kadınların sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmasının sağlanması , kadınlara doğurganlık hakları ve üreme sağlığı konularında ücretsiz hizmet verilmesi ,

Temel hak ve özgürlüklerin "genel ahlak", "milli güvenlik", "kamu düzeni", "genel sağlık" gibi soyut ve keyfi gerekçelerle sınırlandırılmaması,

Devletin aile içi şiddet ve namus cinayetlerini önlemekle, aile içi demokrasiyi, eşler arası eşit işbölümünü desteklemekle yükümlü kılınması,

Siyasi partilere, demokrasi, saydamlık ve tüm karar organlarının oluşumunda cinsiyetler arası eşit temsil ve katılım ilkesine bağlı olma zorunluluğunun getirilmesi,

 Siyasi Partilerin devletten aldıkları maddi yardımların eşit bir şekilde kadın kollarına ve kadın çalışmalarına ayırmaları  şartının getirilmesi ,

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin  bir devlet politikası haline  getirmesini      
Anayasal haklarımız olarak  istiyoruz.

KADIN VE MEDYA

Kadının medyada yeterince temsil edilmediği ev içi alanlarda eş ve anne olarak itaat eden edilgen bir rolle sergilendiği görülmektedir.

Medyada, iş hayatında temsil edilen kadın, karar verici konumda değil, yardımcı ve asistan olarak gösterilmekte , şöhreti ve parası ile yer almaktadır.

Çoğu kez cinsel bir obje olarak sergilenmektedir. Kadın başarıları ile değil yaptığı hatalar ile haber olmaktadır. Kadının şiddet mağduru olarak haber olması da çok yaygındır.

Medya şiddeti uygulayanı kınamalıdır.

Mağdurun bedenini ön plana çıkaran habercilik anlayışından uzak durmalıdır.

Namus cinayeti ifadesi kullanılmasından kaçınılmalıdır.

 Bu ifade kadının namusunun erkek tarafından sahiplenilmesi gerektiği ön yargısını yaygınlaştırmaktadır. 

Toplumda hakim olan ataerkil bakış açısı, önyargılar, kalıplaşmış cinsiyet rolleri medya tarafından sürekli kullanılmaktadır. Özellikle kadın programları içerikleri itibariye eleştirel olması gerekirken tam tersine bu yapıyı desteklemektedir.

Bu durumu değiştirmek için;

Kadın STK’larda medya takip gruplarının oluşturulması bu ağın “Ege Kadın Buluşmaları medya grubunca” örgütlenmesine,

Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesinin 2016 yılında bu ağın oluşturulmasında öncülük görevi üstelenmesi, Medya grubunun, Medya- Kadın Buluşması sekretaryaları tarafından benimsenip önerilmesi,

Sosyal medyanın (twitter, facebook, youtube) gibi farklı hedef gruplarına ulaşmak üzere aktif kullanımı ve medyanın takibinde etkin, eşgüdümlü, geri bildirimli olunması, kurum içi iletişim için Ege Kadın Buluşması grubu olarak bir web sayfası açılması kararı alınmıştır.

(KAZETE/ ÖZEL)Üye OlÜye Girişi