Şeriat hukuku lise müfredatına giriyor

 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde güncellenen öğretim programlarını açıkladı. Programın sunumu, resmen şeriat eğitimine kapı açıyor.

3.07.2017
Yazı Boyutu:  
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) güncellenen Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler Dersi öğretim programı tanıtım sunusunda "Allah peygamber sevgisini içselleştiren tavizsiz kişiliğe sahip; peygamberi model alan; dünya-ahiret dengesini kurabilen; Kuran ve sünneti merkeze alarak güncel meseleleri çözümleyen bireyler yetiştirmek" ifadelerine yer verildi. Ayrıca 'İslam Ceza Hukuku' ünitesi de konular arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde güncellenen öğretim programlarını açıkladı. Öğretim programları tanıtım sunusunda, Tevhid-i Tedrisat Yasası'na, laiklik ilkesine ve bilimsel eğitime tamamen aykırı amaçlara yer verildi. Ünitelerin içerikleri, öğrencilere şeriat hukuku öğretimini dayatan bir yaklaşımla oluşturuldu.

Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programları Tanıtım Sunusu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları Tanıtım Sunusu'nda ilginç yaklaşım ve tanımlar dikkat çekti.

"ALLAH PEYGAMBER SEVGİSİNİ İÇSELLEŞTİREN, TAVİZSİZ KİŞİLİĞE SAHİP BİREYLER"

Sol'dan Ahmet Çınar'ın haberine göre programın genel amaçları anlatılırken, "Allah ve peygamber sevgisini içselleştiren, dini ve ahlaki değerleri özümseyen, müsamahakar ama tavizsiz bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirilmesi"nin hedeflendiği vurgulandı.

"PEYGAMBERİ MODEL ALAN, DÜNYA-AHİRET DENGESİNİ KURABİLEN"

Dini bilgiler dersi öğretim programlarının vizyonu şu cümlelerle ifade edildi: "İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içselleştiren, peygamberimiz Hz. Muhammed’i (sav) model alan, ibadetlerle ilgili uygulama becerisine sahip, dünya ve ahiret dengesini kurabilen, İslam’ın temel kaynaklarını tanıyan, toplumu din konusunda aydınlatan ve dinî bilgilerle ilgili ihtiyaçlara cevap verebilen bireyler yetiştirmektir."

"KURAN VE SÜNNETİ MERKEZE ALARAK GÜNCEL MESELELERİ ÇÖZÜMLEYEN"

Aynı okullarda meslek dersleri öğretim programlarının temel yaklaşımı ise şöyle tanımlandı: "Kur’an-ı Kerim ile sünneti doğru anlamanın, dini doğru anlama ve yorumlamadaki önemi vurgulanmıştır. Dini kavramları doğru anlama, değer oluşturma ve beceri geliştirme ön planda tutulmuştur. Öğrencilerin, geleneğe saygı duymanın yanında, onu Kur’an-ı Kerim ve sünneti merkeze alarak aklın verileri ışığında değerlendirmesi, böylece güncel meseleleri çözümleme yeteneği kazanması hedeflenmiştir."

Programların uygulanmasına ilişkin ilke ve açıklamalar başlığında şu ifadelere yer verildi: "Konu ve kazanımlar, ayet ve hadislerle temellendirilmeli; öğrencilere deliller yardımıyla kalıcı beceriler kazandırılmaya özen gösterilmelidir. Konu ve kazanımlar başta Asr-ı Saadet Dönemi olmak üzere İslam tarihinden örneklerle desteklenerek işlenmelidir."

İSLAM CEZA HUKUKU ÜNİTESİ

Anadolu imam hatip liselerinde yeni sistemde fıkıh dersi öğretim programına "muamelât" ve "ukûbât" üniteleri de konuldu.

Bu ünitede islam hukukuna göre nikah, boşanma, miras, ekonomik hayat, faiz, borsa, sigorta, enflasyon, karaborsacılık, hileli satışlar gibi konuların yanı sıra; "İslam Ceza Hukuku" anlamına gelen "ukûbât" konusu da işlenecek.

MUAMELÂT VE UKÛBÂT NEDİR?

Daha önceki yıllarda "Fıkıh" dersi öğretim programında "Sosyal Hayat" olarak tanımlanan ünitenin adı "Muamelât ve Ukûbât" olarak değiştirildi. Muamelât, en genel anlamıyla dinin "ibadetler" dışında kalan ve sosyal hayatı dinsel referanslara göre düzenleyen kısmı anlamına geliyor. Ukûbât ise İslam Ceza Hukuku anlamında kullanılıyor.

İMAM HATİP OLMAYAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DA İSLAM HUKUKU DERSİ VAR

İmam hatip sıfatı taşımayan ortaöğretim kurumlarındaki temel dini bilgiler dersinde de islam ceza hukukuna yer verildi.

"İslam ve sosyal hayat" konusuna 18 saat, "İslam ve ekonomik hayat" konusuna 20 saat, "İslam ve hukuk" konusuna 18 saat ayrıldı.

İmam hatip olmayan ortaöğretim kurumlarında da islam hukukuna göre faiz, rüşvet, hileli satışlar, infak kültürü, helal kazanç, işçi ve işveren hakkı gibi konular yer aldı.

Üye OlÜye Girişi