Zerrin Toprak Karaman

Prof.Dr, Dokuz Eylül Üni. İİBF.

zerrintoprak@gmail.com


27.02.2020
1346
4
Yazı Boyutu:    
Güvensizlik, belirsizlik ve riskle iç içe toplumsal yaşam biçimleriyle çevrelenmiş toplum, ilk defa Alman sosyolog Ulrich Beck (1992) tarafından “risk toplumu” olarak adlandırılmıştır. Bilgi toplumunun evriminde bilgi, insan, zaman, mekan değerlerinin şekillendirdiği global dünyanın artık sıkça kullandığı kavramlar arasında risk toplumu da yer almaktadır. Karşılaşılan çok yönlü sorunlar nedeniyle, yerleşikler zamanla, risk ve korku toplumu haline dönüşmekte, “tehlike hissi” zihne yerleşmektedir Güvensizlik duygusunu yaşamamak için, her tip risk karşısında hazır olmak ve kriz sürecinde ayakta durabilmek, direnç göstermek ya da direnmek “mukavemet” ile açıklanmaktadır. Toplumun korku toplumu haline dönüşmesinin engellenmesinde dayanışma, işbirliği, gönüllülük gibi duruma göre fedakarlıkla da ilişkilendirilen bir çaba gerekmektedir. Konunun diğer yönünde ise, yönetsel mekanizmaların misyonlarında, vatandaş ya da yurttaş önceliği yer almaktadır. 

Güvenlik konuları, sadece askeri yapılar ile ilişkilendirilmemektedir. Güvenlik; devletin ülkesi ve milletiyle sürdürülebilirliğini sağlayan tüm değerleri içeren geniş bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Güvenlik tehditleri, yalnızca sınır dışındaki diğer devletler gibi klasik düşmanları değil; aynı zamanda güç kullanarak şiddet yaratanları, uyuşturucu kartellerini, suç örgütlerini de içermektedir. Farklı afet tipleri ve birbirini tetikleyen tehlikeler karşısında devletin varlık nedeni, klasik yurttaş/vatandaş güvenliğini sağlamak olarak her fırsatta karşımıza gelmektedir. Son gelişmelerde “Corona Virüsü” sadece güvenli turizmi etkilememiş, yurtta da risk olasılığını yaratmıştır. Virus dünyayı hızla dolaşmaktadır. 

Turistin seyahatini hedeflediği mekanda, gerekli imkan ve araçlarla, ortamın güvenli hale getirilerek emniyetinin sağlandığı turizm faaliyetlerini kapsayan etkinlikler anlamında kullanabileceğimiz “Güvenli Turizm” (tanım yazara aittir), sağlık nedenleriyle neredeyse turizmi bitirme noktasına getirmiş, devletin klasik görevlerindeki sorumluluğunu gündeme taşımıştır.  İlgili birimler ve başta “Sağlık Birimleri” olmak üzere, vatandaşın güvenliği önceliğine sürekli vurgu yapmaktadır. Yurt dışında olan vatandaşlar da ortalıkta bırakılmamış ve sahip çıkılmıştır. Bu husus yakın tarihte ilk defa ortaya çıkan büyük ölçekli seferberlik yaratan bir durum olup, hassasiyet ve imkan bağlantılı başarılı bir yönetim tecrübesi olarak değerlendirilmelidir. Aslında, “bireyler” kendilerini ulusla özdeşleştirirken, hak ve borçlarla ilişkili statülerini bu kültürel gruba üyelikleri ile ilişkilendirerek, kabul etmektedirler.  Bu kimlik aidiyet duygusu, ulus sevgisi ve o ulusun geleneklerine dair bilinç ile oluşmaktadır. Yurttaşlık ise, devlet fikriyle güçlü bağı ortaya koymaktadır. Özetle, yurttaş ve devlet bağı önceliği, idarenin uygulamalarında ya da idarede olması gereken bir reflekstir. Vatandaşa idarece gösterilmesi gereken özenin; sadece kişi sağlığını tehdit eden ölümcül vak'alarda değil; sağlığın birçok boyutunda:  ekonomik güvenlik (kalıcı yoksulluk, işsizlik), güvenli gıda (sürekli kıtlık ve açlık, eko-emperyalizm), sağlık güvenliği (ölümcül hastalıklar, kalitesiz gıda), çevresel güvenlik( çevre bozulmaları, afetlerin farklı tipleri: savaş, göç, doğa), kişi güvenliği (şiddet, suç), toplum güvenliği (din ve kültür tabanlı gerginlikler), politik güvenlik (siyasi baskı, insan hakları ihlalleri)  gösterilmesi önem taşımaktadır.  Literatürde “kamu politikaları” genel başlığı altında incelenen konulardır.  Esasen bu konuların ihmali,  teröristler eliyle, “terör”ü besleyecek bir  kaos ortamı yaratabilir. 

Vatandaş olma, kolay bir süreç aslında içermemektedir. Gelişmiş ülkelerde, (kast sisteminin hakim olduğu kültürler dışta bırakılırsa)  vatandaşlık, zor engelli bir parkur gibidir. Nihai tahlilde, vatandaşlık ve vatandaş/yurttaş önceliğinin toplumsal güvenlik ile ilişkili olduğunu ve her konuda yöntem analizlerinde dikkate alınması gerektiğini hatırlamak gerekir.


Üye OlÜye Girişi